Bli medlem

Bli medlem i Sösdala Alliansen

Fyll i alla uppgifter och klicka på skicka-knappen längst ner på sidan.

Namn *

Telefonnr *

E-post *

Adress *

Postnr *

Ort *

2022/05/02

Tyck till om kommunens översiktsplan

När kommunen växer behövs fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service som butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. För att det ska vara möjligt behövs en långsiktig planering. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

 

Nu när förslaget till ny översiktsplan är ute på en förnyad granskning har du återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 3 juli 2022.

 

Förnyad granskning

Förslaget till ny översiktsplan var ute på granskning under hösten 2021. Sedan dess har förslaget ändrats och behöver därför ut på en förnyad granskning.

 

Några av de större ändringarna i förslaget är:

 

  • Nävlingeåsen är inte längre utpekat som område för vindkraftverk

  • På längre sikt ska kommunen verka för en omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö

  • På längre sikt ska kommunen verka för att tågstationer ska etableras i de orter som ligger längs med befintlig järnväg.
 
 

Granskningsförslag till ny översiktsplan

 
Framsidan på dokumentet Översiktsplan för Hässleholms kommun - förnyat granskningsförslag.                 

Översiktsplan för Hässleholms kommun - förnyat granskningsförslag

                     

 

 Dialogmöte

Torsdagen den 2 juni mellan klockan 16.00 och 19.00 kommer ett dialogmöte i form av ett ÖP-mingel hållas i Stadshusets foajé. Tjänstepersoner från arbetsgruppen till översiktsplanen kommer vara på plats och svara på dina frågor och funderingar kring översiktsplanen. Du behöver inte boka dig utan det går bra att dyka upp när det passar dig.

 

Lämna synpunkter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 3 juli 2022. Märk brevet eller mejlet ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

 

Skicka synpunkterna skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost

 

eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

 

Varför behöver vi ha en översiktsplan?

Förslaget till den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2040. Den anger strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 20 åren.

 

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupade översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, den beskriver en inriktning som gjorts efter att olika intressen har vägts samman.

 

I filmerna nedan får du en enkel överblick av innehållet i översiktsplanen och vad syftet med en översiktsplan är.

 

 

Vad händer sen?

 

Antagande

När alla synpunkter är behandlade och granskningsförslaget är bearbetat till en antagandehandling, är översiktsplanen klar. Kommunfullmäktige kan då anta planen.

 
Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, granskning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg; inlyssningsfas, samråd, granskning och antagande. 

 

Andra översiktliga planer

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden. Gällande översiktsplan är antagen år 2007. 

 

Tyck till om kommunens översiktsplan" data-width="940" data-numposts="5">